English

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НА ЕТ „Елексим – Георги Симеонов“

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЕТ „Елексим – Георги Симеонов“, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.elexim.com

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Търговеца: ЕТ „Елексим – Георги Симеонов“
2. Седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Дружба-1, бл. 159, вх.Б, ет.1
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 133, централна сграда на БИЦ-ИЗОТ, корпус 1, ет. 3, офис 312
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 814153010
6-Електронен адрес: office@elexim.com

7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.elexim.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на уебсайта стоки, включително следното:
1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;
2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Търговеца;
3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, съгласно поддържаните от Търговеца начини за разплащане.
4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Търговеца;
5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Търговеца в Интернет;
7. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Търговеца, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Търговецът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Търговеца чрез интерфейса на уебсайта, достъпен на страницата му в интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на уебсайта и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговеца на интернет адреса на електронния магазин.
(4) Търговецът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от него на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 6. (1) Потребителят и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при изпращане на поръчка, ако Потребителя е въвел съответно данни за доставка и е потвърдил поръчката.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ
Чл. 7. (1) За да използва електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да извърши следните действия:
1. Избор за продукт от номенклатурата на Търговеца по вид, разфасовка и цена.
2. Добавяне в кошницата на продукта.
3. Преглед на поръчката – крайна цена с доставка
4. Избор на начин на плащане
5. Въвеждане на данни за Потребителя и адрес на доставката
6. Приемане и съгласие на Общите условия и политиката на поверителност при обработката на лични данни.
7. Потвърждаване на поръчката чрез бутона Продължи/Потвърди
(2) Търговецът потвърждава извършената от Потребителя поръчка, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес.
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната поръчка на Потребителя, използван за обмен на изявления между него и Търговеца, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес, като уведоми Търговеца за тази промяна.
(2) Търговецът може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Търговеца, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от него стоки в електронния магазин.
(2) Поръчките и договорите се сключват на български език.
(3) Договорът между Търговеца и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на Търговеца, с които Потребителя изрично се е съгласил.
(4) Страна по договора с Търговеца е Потребителя съгласно данните, предоставени при поръчката. Тази страна може да бъде физическо или юридическо лице.
(5) Търговецът е включил в интерфейса на интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на потвърждение от страна на Потребителя на поръчката и приемането на Общите условия на Търговеца чрез интерфейса на електронния магазин.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Търговецът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Търговецът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес /физически адрес или офис на куриерска фирма/ и не носи отговорност в случай, че посочените данни са неверни или заблуждаващи.
(10) Потребителите могат да сключват договора за покупко-продажба с Търговеца без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.
Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца са определени в профила на всяка стока на уебсайта.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Търговеца в профила на всяка стока в уебсайта.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Търговеца и се предоставя като информация на Потребителя в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта наТърговеца;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Търговеца.
(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Търговеца преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Търговецът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки, включително разходи по доставката.
(8) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата или електронна поща.
Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Търговеца цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез формуляр за отказ от договора или чрез друго недвусмислено изявление изпратено по електронен път, което може да се отрази на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им могат да бъдат смесени с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
(3) Когато Търговецът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора с изрично изявление, Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Търговецът възстановява получените суми на Потребителя само чрез банков превод, независимо от начина по който Потребителя е заплатил доставената стока.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените отТърговеца стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(8) Когато Търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Търговеца, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че Потребителят и Търговецът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Търговеца чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.
Чл. 16. (1) Търговецът предава стоките на Потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на Потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Търговецът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис за предаване и получаване на доставката.
(3) Потребителят и Търговецът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Потребителя – страна по договора.

VII.ПРОИЗВОДНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛИ ГРЕШКИ
Чл. 17. Търговецът полага всички усилия да предостави точна информация за цените и характеристиките на стоките. Някои цени и / или характеристики може да са погрешни. В случай на поръчка с грешна цена Потребителят има право да анулира поръчката на Търговеца. При поръчка на продукт с грешни характеристики Търговецът ще положи всички усилия да предостави на Потребителя продукт или стока с функции, които са възможно най-близки до тези, представени на сайта в момента на подаване на поръчката. Ако Потребителят не е съгласен с предложенията на Търговеца, Търговецът има право да анулира поръчката на Потребителя като му възстанови заплатената сума.

VIII. ТРАНСПОРТ И ОПАКОВАНЕ НА ДОСТАВКА
Чл. 18. Търговецът се задължава да изпрати стоките по куриер на Потребителя или да ги предаде лично на регистрирано работно място. Освен ако не е договорено друго между Търговеца и Потребителя, Търговецът се освобождава от рисковете и отговорностите по транспорта, свързани с доставката в момента на предаване на пратката от местното куриерско дружество, с което Търговеца си сътрудничи или от представител, назначен от Търговеца. Търговецът ще осигури правилното опаковане и обзначаване на стоките и ще осигури предаването на придружаващите документи на траен носител (отпечатани на траен носител или на електронната поща на Потребителя). Търговецът ще достави стоките на територията на България.

IX. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 19. Потребители сключили договор за закупуването на стоки чрез уебсайта на Търговеца могат да изберат от следните начини на плащане:
- Плащане чрез наложен платеж -Плащането за стоките следва да бъде направено при доставянето на пратката в размера посочен на фактурата.
-Плащане чрез банков превод- При избор на тази опция служител на Търговеца се свързва с Потребителя и изпраща проформа фактура, по която да се нареди плащането. След потвърждение, че плащането е получено, ще бъде издадена фактура и поръчката ще бъде задвижена. Търговецът ще изпрати на Потребителя фактурата, свързана с поръчката, съдържаща стоки продадени от Търговеца, физически, в пратката, или на имейл адреса, посочен от Потребителя като основен. Потребителят се съгласява да получава фактурите във физически формат в пратката или в електронен формат по електронна поща, на имейл адреса, посочен в края на поръчката.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 20. Търговецът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.
Чл. 21. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й, и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно в рамките на 24 часа Търговеца.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 22. (1) Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от тях в момента на поръчката.
(3) Търговецът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Потребителите се съгласяват, че Търговецът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.
Чл. 23. Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на поръчката лични данни.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители.
(2) Търговецът и Потребителите се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителите след изричното уведомяване от Търговеца и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от него като Основен електронен адрес. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 25. Търговецът публикува тези общи условия на адреса на сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 26. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Търговеца се прекратяват в следните случаи:
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;


XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 27. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 28. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 29. Всички спорове между страните по този договор, по които не може да се постигне съгласие между Потребителя и Търговеца, ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.