За нас
 | Контакти
 | Новини
 | Download
 | Работа
валута
начало
ПРОДУКТИ
Вашата кошница е празна!
| новини |
    VOIP

 
GSM и Интернет техника за отдалечено управление
Техника за Умен дом
GSM телеконтрол
GSM гейтуей и асансьрни комуникатори
Усилватели на GSM сигнал
GSM и WiFi Домофон и контол на достъпа
Възстановяване на данни от Хард дискове, флашки и др.
UPS за парно, осветление и др.
Техника и услуги за евтини международни разговори
Разни устройства
Печатни платки и елементи
VOIP ценова листа
 
 

Търсене:

English German French Italian Spanish Portuguese Greek Russian Romanian Swedish Danish Finnish
Dutch Turkish Chinese (Simplified) Arabic Hindi Serbian Polish Czech Japanese Albanian Afrikaans  


ПРОМОЦИИ
GSM реле "K1R"

Устройството е предназначено да позволи на собственника да включва или изключва отдалечено един електроуред чрез СМС. Има изведен куплунг на превключващият контакт на вграденото реле. За по-вече информация натиснете бутона "ОЩЕ".

още

  Цена: 120.00 лв.

бр.

 

 начало | Общи Условия за VoIP телефонна услуга
 
Общи Условия за VoIP телефонна услуга

Общи Условия за VoIP телефонна услуга

Общи Условия за VoIP телефонна услугаОписание:

 

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на VoIP услугата, предоставяна от  „Елексим – Георги Симеонов“ ЕТ

I. Общи положения

1.1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Елексим – Георги Симеонов“ ЕТ (наричан по-долу Доставчика), със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Дружба“ 1, бл. 159, ап. 144 и крайните потребители на VoIP услуга, предоставяна от Доставчика и наричана по-долу за краткост „услугата”.

1.2. Услугата осигурява възможност за осъществяване на селищни, междуселищни и международни повиквания, както и на повиквания към мобилни телефонни мрежи.

1.3. По смисъла на настоящите Общи условия “краен потребител” означава физическо или юридическо лице, което ползва или е заявило желание за ползване на услугата,без да предоставя далекосъобщителни услуги чрез нея.

2.1. Настоящите Общи условия са задължителни за Доставчика и крайните потребители.

2.2. Общите условия имат задължителен характер спрямо крайните потребители от момента на приемането им, като за заварените крайни потребители Общите условия се прилагат в случай че не възразят писмено пред Доставчика в срок до седем дни от датата на публикуването им. При наличие на възражение съгласно предходното изречение, договорът между крайния потребител и Доставчика, по силата на който се предоставя услугата, се прекратява.

2.3. Приемането на настоящите Общи условия от крайните потребители се извършва в писмена форма.

2.4. Освен когато не е посочено друго, за писмена форма се счита и наличието на волеизявления на страните, извършени в електронна форма.

II. Договори

3.1. Когато предоставянето на услугата се извършва на основание писмен договор,сключен между Доставчика и краен потребител, договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните, освен ако в него е предвидено друго.

3.2. Договорът по т.3.1 има действие за неопределен срок, освен ако в него е предвидено друго. Договорът, сключен като срочен, продължава действието си за  неопределен срок при отсъствие на писмено противопоставяне на която и да е отстраните преди изтичане на първоначалния срок на договора.

3.3. При сключването на договор по т. 3.1, съответният краен потребител е длъжен да посочи на Доставчика идентификационните си данни, изисквани от последния, както и да му предостави при поискване документи, удостоверяващи верността на тези данни. При промяна на тези данни, крайният потребител следва да уведомява незабавно Доставчика.

3.4. Предоставянето на услугата по т. 3.1 се извършва на основание неформален договор, сключен със съответния краен потребител. Договорът влиза в сила от момента, в който крайният потребител се съгласи. Относно услугата по т. 3.1 са приложими всички правила от настоящите Общи условия, доколкото последните не съдържат специални правила относно посочената услуга.

3.5. С оглед предоставянето на услугата, Доставчика има право да събира, обработва, използва и съхранява следните данни:

3.5.1. Данни относно използването на номерата, предоставяни от Доставчика:

3.5.1.1. Лични данни като – три имена, адрес и телефон, удостоверяващи ползвателя на даден номер, изисквани от регулаторните органи в съответната държава – Предоставят се на 3-ти лица /регулаторни органи и доставчици на номера/, които ги обработват в съответствие с GDPR и не представляват обект на маркетингови кампании, а са получени само с цел удовлетворяване на заложените изисквания за предоставяне на съответния номер;

3.5.1.2. Копия на документи, удостоверяващи адреса на лицето, получаващо номер – Предоставят се на 3-ти лица /регулаторни органи и доставчици на номера/, които ги обработват в съответствие с GDPR и не представляват обект на маркетингови кампании, а са получени само с цел удовлетворяване на заложените изисквания за предоставяне на съответния номер;

3.5.2. Други данни:

3.5.2.1. Име и адрес на крайния потребител;

3.5.2.2. Номер на викащия краен потребител и номер на викания краен потребител.

3.5.2.3. Начало и край на повикването, определени с дата и час; обем на пренесените данни, когато това е необходимо за целите на таксуването;

3.5.2.4. Вид на използваните съоръжения;

3.5.2.5. Точки на взаимно свързване при осъществяване на повикването, начало и край на тяхното използване;

3.5.2.6. Други данни, необходими за изграждане и поддържане на повикването;

3.5.2.7. Дължими суми за ползваната услуга за съответния период и информация за начина на плащането им;

3.5.2.8. Информация за промени в ползването на услугата.

3.6. При събирането, обработването, използването и съхраняването на предоставените от крайните потребители лични данни, Доставчика е длъжен да спазва всички предвидени в Закона за защита на личните данни.

3.7. Доставчика има право да упълномощава трети лица да сключват договори с крайни потребители от негово име и за негова сметка, както и да извършват дейности по упражняване на негови права и/или изпълнение на негови задължения по съответни договори.

3.8. В съответствие с GDRP всеки клиент на Доставчика има право да:

3.8.1. Поиска информация за събраните за него лични данни;

3.8.2. Поиска информация за лицата, имащи достъп до неговите лични данни;

3.8.3. Поиска промяна или заличаване на съхранените за него лични данни – за целта е необходимо да се свърже с Доставчика на office@elexim.com;

3.9. Доставчика има право да не сключи договор с определено лице в случай че последното:

3.9.1. Не предостави данни, изисквани от Доставчика;

3.9.2. Не предостави на Доставчика поискан документ, удостоверяващ верността на посочените данни;

3.9.3. Е в неизпълнение на свое задължение по друг договор, сключен с Доставчика.

3.9.4. Не е внесло изискано от Доставчика по реда на т.10.4 обезпечение;

3.9.5. Ако според направена кредитна оценка с оглед преценка събираемостта на вземанията, лицето не покрива критериите за ползване на услугата съгласно действащата търговска политика на Доставчика;

3.9.6. При липса на техническа възможност за предоставяне на услугата.

4.1. Крайните потребители нямат право да прехвърлят на трети лица изцяло или частично правата и/или задълженията си по писмения си договор с Доставчика, освен ако последният е дал предварително изричното си писмено съгласие за осъществяване на прехвърлянето.

5.1. Доставчика има право да развали с петдневно писмено предизвестие писмен договор с краен потребител в следните случаи:

5.1.1. При посочване от крайния потребител на неверни данни;

5.1.2. При откриване на производство по несъстоятелност спрямо крайния потребител;

5.1.3. При системно неизпълнение (най-малко три случая на неизпълнение) от крайния потребител на негово договорно задължение, при условие че е уведомен от Доставчика за поне един случай на неизпълнение на съответното задължение;

5.1.4. При извършване от крайния потребител на нарушение на негово нормативно установено задължение или на негово договорно задължение, от което произтече или може да произтече увреждане на доброто име на Доставчика или други крайни потребители.

5.2. Доставчика има право да развали с четиринадесет дневно писмено предизвестие писмен договор с краен потребител в случай че последният не изпълни свое договорно задължение. Развалянето на договора настъпва с изтичането на срока на предизвестието, ако в този срок неизпълнението и вредоносните му последици не бъдат отстранени.

5.3. Крайният потребител има право да развали писмения си договор с Доставчика при  условията и по реда на Закона за задълженията и договорите, като срокът на предизвестието за разваляне на договора е четиринадесетдневен.

5.4. Предплатените от крайните потребители такси, отнасящи се за периода след развалянето на писмения договор, подлежат на възстановяване, освен когато таксите са заплатени за услугата по т.8.1.

6.1. Извън случаите по т.5.1-5.4, договорите по т.3.1 могат да прекратят действието си на основанията, съдържащи се в тях.

III. Услуги, предоставяни от Доставчика

7.1. Посредством своята мрежа Доставчика предоставя услугата на крайните потребители 24 часа в денонощието, 7 дни вседмицата, като осигурява и безплатен достъп до услугите за спешни повиквания. При осъществяване на спешни повиквания, Доставчика представя услугата CLIP, независимо от настройките, направени от крайния потребител.

7.2. Услугата се предоставя с качество, отговарящо на установените в нормативната уредба и Разрешението по т.1.1 показатели, като:

7.2.1. факторът за оценка на преноса на глас (R фактор) е не по-малък от 75;

7.2.2. еднопосочното закъснение е не по-голямо от 150 ms;

7.2.3. броят на повредите на абонатна линия е до 1%;

7.2.4. времето за отстраняване на повреди е 24 часа, освен ако повредите се дължат на преносната среда, осигурена и поддържана от името и за сметка на крайния потребител;

7.3. Доколкото не следва друго от сключения с крайния потребител писмен договор, предоставянето на услугата следва да започне не по-късно от 48 часа от влизането на договора в сила, като забавяне е допустимо само поради причини, дължими на преносната среда, осигурена и поддържана от името и за сметка на крайния потребител.

7.4. При наличие на заявено желание на краен потребител да ползва услугата, Доставчика   извършва незабавно технически проучвания за възможността за първоначално предоставяне на услугата. В случай че са налице технически пречки за първоначалното предоставяне на услугата на крайния потребител, Доставчика извършва възможните действия за отстраняване на пречките с оглед сключване на договор с крайния потребител. Предвиденото в предходното изречение се извършва от Доставчика не по-късно от 30 дни от получаването на заявката на крайния потребител. При невъзможност за отстраняване на пречките Доставчика уведомява крайния потребител в 7-дневен срок от подаване на заявката за ползване на услугата.

7.5. С оглед предоставяне на услугата, Доставчика няма право да поставя като предварително условие на крайния потребител ползване или предоставяне и на друга далекосъобщителна услуга или закупуване на крайно устройство от Доставчика, освен когато услугата, другата далекосъобщителна услуга и/или крайното устройство се използват само и единствено заедно, при условия на взаимна зависимост.

7.6. При предоставяне на услугата, Доставчика осигурява на крайните потребители следните услуги:

7.6.1. Предоставяне на идентификация на линията на викащия (CLIP) – услуга,позволяваща на крайния потребител да получи информация за номера на викащия абонат. Доставчика задължително и безплатно поддържа активна услугата CLIP за всички крайни потребители. Доставчика осигурява CLIP по време на позвъняването и го запазва непроменен по време на разговора;

7.6.2. Пренасочване на повикването (Call forward) – услуга, даваща възможност входящите повиквания към номера на даден краен потребител, предоставен му от Доставчика , да бъдат препратени автоматично към друг номер.

7.6.3. Идентификация на свързаната линия.

7.7. Доставчика се задължава да информира крайните потребители при наличие на специфични технически изисквания, на които следва да съответстват използваните крайни устройства с оглед ползването на услугите по т.7.6.

7.8. Доставчика се задължава да използва информацията, получена при осигуряването на услугите по т.7.7, само във връзка с функционирането и управлението на мрежата си.

7.9. Доставчика предоставя CLI независимо от настройките на услугите по т.7.6, направени от крайните потребители, в случаите на проследяване на злоумишлени и/или обезпокоителни повиквания при искане от компетентни държавни органи. По смисъла на настоящите Общи условия „злоумишлени повиквания” са повиквания (съобщения), съдържащи неверни или заблуждаващи данни за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога”, а„обезпокоителни повиквания” са повиквания (съобщения), съдържащи заплаха за физическата цялост и телесна неприкосновеност на индивида, накърняващи доброто име или призоваващи към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда.

7.10. При изрично писмено искане от краен потребител, който получава обезпокоителни повиквания, Доставчика се задължава да предприеме действия за прекратяване на тези повиквания.

7.11. Доставчика може да отмени временно направените от краен потребител настройки само:

7.11.1. В случай на нарушаване на функционирането и/или управлението на мрежата или на елементи от нея, като след възстановяване на нормалното функциониране и/или управлението на мрежата, Доставчика е длъжен да възстанови зададените от крайния потребител настройки;

7.11.2. В случай че краен потребител е заявил желание да бъдат открити и проследени обезпокоителни повиквания към него.

7.12. В случай на промяна на номер/номера на краен потребител, Доставчика запазва настройките на услугите по т.т.7.6.1 – 7.6.3, направени от крайния потребител, освен ако последният не е заявил друго.

8.1. Срещу заплащане от краен потребител на абонаментна такса, Доставчика може да извършва препращане на телефонни повиквания, според заявката на крайния потребител, така че: а) повикванията към географски български телефонен номер се пренасочват към най-много два чуждестранни телефонни номера, или б) повикванията към два географски български телефонни номера се пренасочват към най-много четири чуждестранни телефонни номера.

8.2. Правилата по т.7.1-7.4 не се прилагат за услугата по т.8.1.

8.3. Краен потребител на услугата по т.8.1 може да бъде само физическо лице, като посочената услуга е предназначена единствено за задоволяване на неговите лични комуникационни потребности.

8.4. Доставчика има право да прекрати предоставянето на услугата по т.8.1, без да дължи възстановяване на предплатените абонаментни такси, при наличието на някое от следните обстоятелства:

а) При регистрацията си за ползването на услугата краен потребител е предоставил неверни данни или е ползвал автоматичен софтуер, имитиращ човешка намеса;

б) Краен потребител предоставя по възмезден начин ползването на услугата на трето лице;

в) През отделен абонаментен период чрез услугата са проведени разговори с общ обем, надвишаващ максимално допустимите минути със страна/и, съгласно актуалния списък на групите страни, публикуван на сайта www.elexim.com;

г) При или по повод ползването на услугата краен потребител извърши действия в противоречие с правилата на правото или морала;

д) краен потребител не заплати абонаментна такса в продължение на четиринадесет календарни дни.

8.5. Доставчика уведомява по електронен път крайните потребители за спряното или прекратено предоставяне на услугата по т.8.1.

III. Финансови условия

9.1. Цените на услугите се определят от Доставчика.

9.2. Цените по т.9.1 се определят при условия на равнопоставеност на крайните потребители, като Доставчика има право да определя ценови пакети, както и различни цени и отстъпки на база технология, клас на крайния потребител, обем на ползване на услугата, съвместно доброволно ползване на две или повече избрани от крайния потребител допълващи се услуги и/или крайни устройства, както и на база други обективни критерии.

9.3. Дължимите от крайните потребители цени биват: цена за откриване на телефонен пост, месечна абонаментна цена (абонаментна такса за услугата по т.8.1), месечна наемна цена за предоставено оборудване и цена за провеждане на разговори.

9.4. Доставчика предоставя безплатна информация на крайните потребители относно цените на услугите и тарифните пакети.

9.5. Доставчика има право по всяко време да променя цените на услугите, като публикува информация за всяка промяна съгласно в сайта си и уведомява крайните клиенти. В този случай крайните потребители могат да прекратят едностранно договора с писмено известие, отправено до Доставчика до изтичането на пет дни от влизане в сила на промяната.

9.6. Цената за откриване на телефонен пост се заплаща през месеца на сключване на договора за ползване на услугата.

9.7. Месечната абонаментна цена и месечната наемна цена за предоставено оборудване се заплащат.

9.8. Цената за провеждане на разговори се предплаща под формата на ваучер.

9.9. За дължимите суми Доставчика издава данъчни фактури на крайните потребители.

9.10. Заплащането от крайните потребители на дължимите суми се извършва в брой в офис на Доставчика, по банков път, чрез платежни системи в Интернет.

9.11. Доставчика осигурява безвъзмездно на крайните потребители детайлизирани справки и/или сметки за ползваната услуга.

9.12. Доставчика съхранява точни записи от показанията на всички таксуващи устройства за срок не по-малко от 6 месеца.

Основни права и задължения на Доставчика 

10.1. Доставчика се задължава да предоставя услугите в съответствие с действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия.

10.2. Доставчика има право да получава всички дължими от крайните потребители суми за предоставените им услуги.

10.3. Доставчика се задължава да осъществява непрекъснато наблюдение на процеса на предоставяне на услугите, като при възникване на технически проблеми следва да предприема всички необходими мерки с оглед отстраняване на проблемите в максимално кратки срокове.

10.4. Доставчика има право да спре предоставянето на услугата на краен потребител при достигане на определен от Доставчика кредитен лимит, като при заплащане настойността на съответния кредитен лимит предоставянето на услугата се възобновява.

10.5. Доставчика има право да променя номерата на краен потребител в случай че това се налага в резултат от промени в действащото законодателство или при технологична необходимост, породена от структурни промени в мрежата на Доставчика. Промяната на номерата се извършва при предварително тридесетдневно писмено уведомяване на засегнатия краен потребител.

10.6. При необходимост от провеждане на планирани или инцидентни профилактични прегледи или ремонти на мрежата си, както и поради необходимост от извършване на действия за развитие на тази мрежа, Доставчика има право да спира временно предоставянето на услугите. Правилото по предходното изречение се прилага съответно и ако преносната среда за предоставянето на услугата е осигурена и поддържана от името и за сметка на крайния потребител.

10.7. Доставчика уведомява в подходяща форма засегнатите от планираните профилактични прегледи, ремонти или действия за развитие на мрежата му крайни потребители, когато се очаква тези мероприятия да доведат до прекъсване или влошено качество на услугата, както и за очакваната продължителност напрекъсването или влошаването на качеството на услугата. Уведомяването се извършване по-късно от 12 часа преди провеждането на съответните мероприятия.

10.8. Доставчика се задължава да осигурява и опазва тайната на съобщенията,предавани чрез ползването на услугите. По реда и при условията, определени в закон,Доставчика осигурява изискуемото съдействие на компетентните държавни органи,включително като им предостави възможността да извършват наблюдение върху ползването на услугите от определени крайни потребители.

10.9. При необходимост от достъп на Доставчика до помещения на крайни потребители с оглед извършване на действия по предоставяне на услугите, последните следва да бъдат предварително уведомени от Доставчика за искания достъп, като уведомлението се извършва в писмена форма.

10.10. Доставчика се задължава да поддържа публично оповестени адреси и телефони законтакт с крайните потребители във връзка с проблеми при ползването на услугите,както и във връзка с условията за ползването им.

10.11. Доставчика се задължава да предоставя безплатно на крайните потребители копия от настоящите Общи условия във всеки свой офис.

IV. Основни права и задължения на крайните потребители

11.1. Крайните потребители имат право да ползват услугите в съответствие с действащото законодателство на Република България и сключените писмени договори с Доставчика и настоящите Общи условия.

11.2. При ползването на услугите, крайните потребители са длъжни да спазват установения правов ред в Република България и общоприетите правила на морала, както и да зачитат правата и свободите на гражданите.

11.3. При ползването на услугите, крайните потребители нямат право да извършват каквито и да е неправомерни действия, включително да предават съобщения, с които се увреждат или могат да бъдат увредени правата, свободите и доброто име награжданите, както и неверни съобщения за природни или други бедствия.

11.4. Крайните потребители имат право да искат информация от Доставчика относно условията за ползване на услугите.

11.5. Крайните потребители имат право да сигнализират Доставчика за констатираните от тях проблеми, свързани с ползването на услугите.

11.6. Крайните потребители са длъжни да заплащат в определените от Доставчика срокове и по определения от последния начин дължимите суми за ползване на услугите.

11.7. Крайните потребители нямат право да предоставят възмездно на трети лица услугите, както и други услуги, свързани с предоставените им от Доставчика номера, без предварителното писмено разрешение на Доставчика.

11.8. Крайните потребители са длъжни да осигуряват на Доставчика достъп до техни помещения с оглед извършване на действия по поддръжка на предоставяните услуги. Достъпът се осигурява при условие че Доставчика е изпълнил задължението си по т.10.9.

11.9. Крайните потребители нямат право да извършват или да допускат извършването на изкуствено генериране на входящ или изходящ телефонен трафик посредством ползването на услугите.

11.10. В случай че преносната среда за предоставяне на услугата се осигурява и поддържа от името и за сметка на крайния потребител, същият е длъжен да осигури непрекъснатото и точно функциониране на преносната среда.

11.11. Във връзка с осигурявания безплатен достъп до услугите за спешни повиквания, крайните потребители са задължени да информират Доставчика   при смянана адреса, от който ползват услугата. Доставчика не може да бъде държан отговорен за последиците, свързани с осигурявания достъп до услугите за спешни повиквания, при неизпълнение на задължението по предходното изречение.

V. Отговорности

12.1. Доставчика  и крайните потребители носят отговорност помежду си завиновно причинените вреди – резултат от противоправно поведение на съответната страна при или по повод предоставянето или ползването на услугите.

12.2. При забава на краен потребител, свързана със заплащане на дължима сума,Доставчика   има право да изисква заплащане на неустойка в размер на 0.3% (нула цяло итри на сто) от просрочената сума за всеки ден забава.

12.3. Доставчика има право да спира предоставянето на услугата на крайни потребители в случай че последните нарушават свои задължения, свързани с ползването и/или заплащането на услугата, като предоставянето на услугата се възобновява при отстраняване на нарушението. Предплатените от крайните потребители цени, отнасящи се за периода на спиране на предоставянето на услугата, не подлежат на възстановяване, като предплатените суми за провеждане на разговори се изразходват след възобновяване на предоставянето на услугата.

12.4. Доставчика не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на услугата в случаите, когато тези обстоятелства не се дължат на негово виновно поведение.

12.5. Доставчика не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на услугата в случаите, когато тези обстоятелства се дължат на преносната среда,осигурена и поддържана от името и за сметка на крайния потребител, както и вслучай че преносната среда е осигурена от трето лице.

VI. Жалби, молби и предложения. Спорове

13.1. Всеки краен потребител има право да отправя жалби, молби и предложения,писмено, до Доставчика във връзка с предоставяните от последния услуги.

13.2. Доставчика поддържа регистри за постъпилите жалби, молби и предложения открайни потребители, както и за отговорите по тях. Информацията за всеки конкретен случай се съхранява в регистрите не по-малко от 12 месеца.

14.1. Оспорването на дължима от краен потребител сума не освобождава същия от задължението му да я заплати. При влизане в сила на решение на компетентен орган,с което оспорването се уважава, недължимо заплатената част от сумата се възстановява на платеца.

14.2. Споровете между Доставчика и крайните потребители се решават чрез преговори, а ако това се окаже невъзможно, се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

VII. Заключителни разпоредби

15.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни по инициатива на Доставчика или крайните потребители.

16.1. Писмената кореспонденция между Доставчика и крайните потребители следва да се осъществява чрез препоръчани писма, факсимилни съобщения или електронни писма.

16.2. В случай че краен потребител промени посочения си адрес за кореспонденция, Доставчика следва да бъде уведомен писмено за промяната най-късно 7 дни след извършването й. При неизпълнение на задължението по предходното изречение, изпратените на посочения адрес съобщения се считат за надлежно изпратени и приети.

По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

10.03.2018г.                                                 

Гр. София                                                          „Елексим – Георги Симеонов“ ЕТ

 

 «назад
  Начини на плащане:
© 2021 ЕЛЕКСИМ. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават